RIGHT:&lastmod;

* 公式webサイト [#h6e1125b]

- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-zYp_zQkti74/TkWn9cqkXWI/AAAAAAAAAXk/TUSGKLAZAKA/icon_external.gif,nolink);http://www.latticesemi.co.jp/products/cpld/machxo2/index.cfm
- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-zYp_zQkti74/TkWn9cqkXWI/AAAAAAAAAXk/TUSGKLAZAKA/icon_external.gif,nolink);http://www.latticesemi.com/products/cpld/machxo2/index.cfm

* 更新履歴 [#kc2cc5fc]

- 2011-06-06 新規
- 2011-10-17 HandBook、TN1205更新、「オンチップオシレータ」追加
- 2011-10-31 PLLの説明、画像追加

* 特長 [#pc9009c6]

- 1.2V(ZE/HE品)2.5V/3.3V(HC品)の単一電源で駆動可能
- 分散RAMを10Kbit搭載
- 内蔵ブロックRAMを64Kbit(9Kbit×7ブロック)搭載(XO2-1200)
- ユーザフラッシュメモリを64Kbit搭載(XO2-1200)
- PLLを1基搭載(XO2-1200)
- I2C×2、SPI×1、タイマカウンタ×1を搭載
- 2.08MHzから133MHzまで設定可能なオンチップオシレータ搭載
- 内蔵フラッシュメモリ、JTAG、SPI(マスタ/スレーブ)、I2Cメモリからのコンフィグレーションに対応

* 入手方法 [#s7fbb97e]

- チップワンストップ
-- [[LCMXO2-1200HC-4TG100C:http://www.chip1stop.com/dispDetail.do?&partId=LATT-0010206]]
-- [[LCMXO2-1200HC-4TG144C:http://www.chip1stop.com/dispDetail.do?&partId=LATT-0010207]]

- DigiKey
-- [[LCMXO2-1200HC-4TG100C:http://www.digikey.jp/product-detail/ja/LCMXO2-1200HC-4TG100C/220-1282-ND/2764797]]
-- [[LCMXO2-1200HC-4TG144C:http://www.digikey.jp/product-detail/ja/LCMXO2-1200HC-4TG144C/220-1280-ND/2764804]]

* 評価ボード [#bfbb0772]

** Lattice [#x86ebffb]

*** [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-zYp_zQkti74/TkWn9cqkXWI/AAAAAAAAAXk/TUSGKLAZAKA/s800/icon_external.gif,nolink);MachXO2 Pico Development Kit:http://www.latticesemi.com/products/developmenthardware/developmentkits/machxo2picokit.cfm]] [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-zYp_zQkti74/TkWn9cqkXWI/AAAAAAAAAXk/TUSGKLAZAKA/s800/icon_external.gif,nolink);MachXO2ピコ開発キット:http://www.latticesemi.co.jp/products/developmenthardware/developmentkits/machxo2picokit.cfm]] [#ye319f5a]

- [[MachXO2 Pico開発キット]]
- [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink);クイックスタートガイド[en]:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5NzUzZTIyZTEtNDQ4Ni00ZjZkLWE4MmMtMzIyOTc5MGJmMTg1&hl=ja]]
- [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink);ユーザーズガイド[en]:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmM3MjYxMGYtMTg5Zi00NTA0LWJjNjgtZTFkMTM0MGY4MDJi&hl=ja]]
- [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink);製品カタログ[en]:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MzMxNTE5ZjEtNGNmMS00ZWQ1LTgzMjItZTM0MzNmZmZmZDBj&hl=ja]]

*** [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-zYp_zQkti74/TkWn9cqkXWI/AAAAAAAAAXk/TUSGKLAZAKA/s800/icon_external.gif,nolink);MachXO2 Control Development Kit:http://www.latticesemi.com/products/developmenthardware/developmentkits/machx02controlkit.cfm]] [#y12cf4be]

- [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink);クイックスタートガイド[en]:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZTA2NWFmYmMtZmIxZS00ZjM2LWE2ZGYtZDYzMzMyOTM5NTM5&hl=ja]]
- [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink);ユーザーズガイド[en]:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZjAxYmI3MTYtMTAzYi00MzE2LTkwN2ItY2M5OWJjOWJiMjM5&hl=ja]]
- [[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink);製品カタログ[en]:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5NzUyYjM3YTAtNTIwYS00ZTY3LTkyNzEtOTdmOGQ1Mzg3MDUx&hl=ja]]

* 絶対定格 [#sf6be8aa]

利用前に必ず最新の情報HandBookを参照してください。

||LCMXO2 ZE/HE(1.2V品)|LCMXO2 HC(2.5/3.3V品)|h
|供給電圧VCC|-0.5V〜1.32V|-0.5V〜3.75V|
|I/O供給電圧VCCIO|-0.5V〜3.75V|-0.5V〜3.75V|
|I/Oトライステート印加電圧|-0.5V〜3.75V|-0.5V〜3.75V|
|入力専用ピン印加電圧|-0.5V〜3.75V|-0.5V〜3.75V|
|保存温度|-40℃〜125℃|-40℃〜125℃|
|動作温度|-40℃〜125℃|-40℃〜125℃|

* 推奨動作条件 [#d63cf2d3]

利用前に必ず最新の情報HandBookを参照してください。

|||最小|最大|h
|VCC|コア供給電圧(1.2V品)|1.14V|1.26V|
|~|コア供給電圧(2.5V/3.3V品)|2.375V|3.465V|
|VCCIO|I/Oドライバ供給電圧|1.14V|3.465V|
|TJCOM|動作温度(コマーシャルグレード)|0℃|85℃|
|TJIND|動作温度(インダストリアルグレード)|-40℃|100℃|

* ドキュメント [#o378f6b7]

- HandBook &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink); [[HB1010.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmMwYTUxZjctN2M5Mi00ZjYxLTg4ZGQtMDM2NzhmNjk1N2Rm&hl=ja]] HB1010 Version 02.0, October 2011
- パッケージ図 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink); [[pkg.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5NzE4ZDljODctZjIyNy00NWE2LTgyZTYtOWUyZmQ4OWIwMmE5&hl=ja]] 02.9 October 2011
- ピンアサイン
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[TQFP100:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5YTY2YTJlYTktMjgyNi00YjVhLTg4NGItYzZiMjk2M2U2MmE0&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[TQFP144:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5OGI4YjAyZDgtODczNS00NTdkLTgzMzEtNDAwYTY3MzIyYjc5&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[WLCSP25:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5MTIyM2UyYWUtMDYzNi00YTA1LWE0OTktOWVmYzJiMGIxNTdm&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[caBGA256:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5YmIyNTJmMGUtNjFiMC00MWFmLWFjZTEtNjhkYmQxMjY1NjYx&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[caBGA332:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5OTExZDk0M2UtY2ZkMy00NjkzLWEwNmMtMTQ1NDBlOTY4MGQ4&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[csBGA132:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5ZDEyY2NhZGMtODI3ZS00M2EwLTlkNWMtMmE1Y2IxYmYyZTI1&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[fpBGA484:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5YzRhZDg0ZDctODUyMS00YjAxLTk2NTYtZjFjZDRmOTg4Mzg2&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[ftBGA256:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5YmM5NzlhN2EtZGFiYS00ZjdmLTk0MjUtNDBjZGJjMTZmMjdk&hl=ja]]
-- &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-633JVqJfRRU/TkWn8o1Lm1I/AAAAAAAAAXA/uN1aNvwkF2c/s800/icon_xls.gif,nolink); [[ucBGA64:https://docs.google.com/leaf?id=0B8WoyUoYZey5Njc4NDRkZjEtNjMzMC00MGM3LWE3NTMtNmQ2NjUzODY2M2Iz&hl=ja]]
- ホワイトペーパー
-- ビデオディスプレイインタフェースを実装する &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink); [[XO2-Display.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZGQ4ZGQ2MWEtZDg2ZC00Yzg2LTk4ZDYtOTdjYjgxNDdiN2Ri&hl=ja]]
- 日本語カタログ &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink); [[I0210J.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5YTllMmM1ZDctNTI2ZC00ZDM4LWE1MjMtYWFhMzVkZWIyODQ1&hl=ja]]
- テクニカルノート
-- MachXO2 Programming and Configuration Usage Guide &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink); [[TN1204.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjhlMjIzYmItYTMwNC00NjgyLTkzMGYtMDdiYWI2MmZmNDY4&hl=ja]]

* [[Lattice Diamond]](無償ライセンス)の[[IPexpress>Lattice Diamond/IPexpress]]で設定可能なIP [#j14d2340]

** DDR_GENERIC [#l9d129be]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-jRQkmA73LLI/TpgoosWAs0I/AAAAAAAAAoE/zsq-emR4PAY/s288/DDR_GENERIC.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/LFvdl2TwmbesuZMhCeoIiNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- 高速インタフェースの実装方法
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZDJiY2I2YzUtMWJiYS00YjEwLTg1MTktMDc5ZWFjZDdjZWMz&hl=ja]] July 2011
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203J_01p3.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MzRhNWVjYjYtMmE2Mi00NjRlLTliZTUtNGUyZDI3ODcyZTFk&hl=ja]] 2011年7月

#clear

** DDR_MEM [#z8903417]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-7GZCnJ1IXcM/Tpgoo_L49DI/AAAAAAAAAoM/UbWQTp7Jfnk/s288/DDR_MEM.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nrm26zI5NNRPmZRCNLDDh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- 高速インタフェースの実装方法
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZDJiY2I2YzUtMWJiYS00YjEwLTg1MTktMDc5ZWFjZDdjZWMz&hl=ja]] July 2011
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203J_01p3.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MzRhNWVjYjYtMmE2Mi00NjRlLTliZTUtNGUyZDI3ODcyZTFk&hl=ja]] 2011年7月

#clear

** GDDR_7:1 [#j731e945]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-US32zCsBOgA/Tpgorz8N5KI/AAAAAAAAApc/UwD6uBuR94s/s288/GDDR_71.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/vIHeK_JrIs-XNlh0-gXPi9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- 高速インタフェースの実装方法
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZDJiY2I2YzUtMWJiYS00YjEwLTg1MTktMDc5ZWFjZDdjZWMz&hl=ja]] July 2011
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203J_01p3.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MzRhNWVjYjYtMmE2Mi00NjRlLTliZTUtNGUyZDI3ODcyZTFk&hl=ja]] 2011年7月

- ディスプレイインタフェース &ref(http://www.latticesemi.com/documents/RD1093.pdf);

シミュレーションモジュール:CLKDIVC

|2|4|

#clear

*** 受信インタフェース [#sc9268d2]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-9sId3ibJY6s/Tpgoq966obI/AAAAAAAAApA/aPWeqFUKCNI/s288/gddr71_rx.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/zPdHumedo-sYQZqgkJnPYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

|信号名|方向||h
|clk|入力|Source synchronous clock|
|reset|入力|Asynchronous reset to the interface, active high|
|datain|入力|Serial data input at Rx interfaces|
|alignwd|入力|Word alignment control signal, active high|
|clk_s|入力|Slow clock for reset synchronization|
|init|入力|Initialize reset synchronization, active high|
|phase_dir|入力|PLL phase direction|
|phase_step|入力|PLL phase step|
|sclk|出力|System clock for the FPGA fabric|
|q|出力|Parallel data output of the Rx interfaces|
|lock|出力|DLL or PLL lock|
|eclk|出力|Edge clock generated from the input clock|
|rx_ready|出力|Indicate completion of reset synchronization|
|clk_phase|出力|7-bit representation of input clock phase|

#clear

*** 送信インタフェース [#ic817366]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-BU9FpzHjeEo/TpgorfMxQZI/AAAAAAAAApI/DJ-IdjDLHMg/s288/gddr71_tx.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vb-jG7mQYTuVwCChEb0zjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

|信号名|方向||h
|clk|入力|Main input clock for Tx interfaces|
|reset|入力| Asynchronous reset to the interface, active high|
|dataout|入力|Parallel input data of the Tx interfaces|
|clk_s|入力|Slow clock for reset synchronization|
|sclk|出力|System clock for the FPGA fabric|
|dout|出力|Serial data output for the Tx interfaces|
|clkout|出力|Source synchronous clock|
|tx_ready|出力|Indicate completion of reset synchronization|

#clear

** SDR [#a87e5e52]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-slwgR72Ijxc/TpgowHSJj-I/AAAAAAAAArA/wT8AylCj8CA/s288/SDR.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/tYdOlh_YDdgpn3OEi1c3-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- 高速インタフェースの実装方法
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5ZDJiY2I2YzUtMWJiYS00YjEwLTg1MTktMDc5ZWFjZDdjZWMz&hl=ja]] July 2011
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1203J_01p3.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MzRhNWVjYjYtMmE2Mi00NjRlLTliZTUtNGUyZDI3ODcyZTFk&hl=ja]] 2011年7月

#clear

** Dynamic Bank Controller [#o605b5cf]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-se2dAXUwpPY/TpgopuWYFfI/AAAAAAAAAos/TNL3qlRyevo/s288/Dynamic_Bank_Controller.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/2YqpNQhZVpip_7qzHfP6o9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1198.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjEzM2NlMzAtYjFlYi00YjhlLWJjNTctZTMwOGZmYmUzM2E5&hl=ja]]

&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1198JP_01p1b.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjE5OTcwYTMtYmU4OS00YzUxLTljNDYtOTJhZWIwZjI4NDY1&hl=ja]]

シミュレーションライブラリ:BCINRD、BCLVDSO

#clear

** EFB [#zfee1466]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-RjwVK4n_8DM/TpgopxpzEII/AAAAAAAAAoo/mXq_zdkeRjs/s288/EFB.png);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/JY30HZd4m6ksi9zGk3cywdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- ユーザフラッシュメモリと、ハードマクロの操作方法

--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/s800/icon_pdf.gif,nolink); [[TN1205.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5OTU0YjYwMzItZDdmNC00ZjY0LWFkMWMtODM2NzA0Yzg4MWJl&hl=ja]] October 2011 02.4

#clear

** PLL [#lf7f8422]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-G-gDnIV4ZLU/TpgotJRc9pI/AAAAAAAAAqE/rTmyf-8xwYU/s288/PLL.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/Co-x9TWUU8u1bkDSIyQ7LdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- sysCLOCK PLLの設計と使用方法

&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[TN1199.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTMzNWU2OWUtMzg1OC00MDhlLWFjNWYtYjRhODBiMDJjZjU1&hl=ja]]

&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[TN1199J_01p5.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5NTgwN2VhNjItZTdkNC00NmVlLTgxMzUtN2I0ODM4MDE3Yjdi&hl=ja]]

#clear

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-2gEnNkAb6Ng/Tpgou1dZZrI/AAAAAAAAAr0/gwXoJHPbmqo/s288/pll_block_diagram.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vln4llWZEu1oxhKGmKlRo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

|信号名|方向||h
|CLKI|入力|PLLへのクロック入力です|
|CLKFB|入力|PLLへのフィードバック信号です|
|PHASESEL[1:0]|入力|Select which output is affected by Dynamic Phase adjustment ports|
|PHASEDIR|入力|Dynamic Phase adjustment direction|
|PHASESTEP|入力|Dynamic Phase step – toggle shifts VCO phase adjust by one step.|
|CLKOP|出力|Primary PLL output clock (with phase shift adjustment)|
|CLKOS|出力|Secondary PLL output clock (with phase shift adjust)|
|CLKOS2|出力|Secondary PLL output clock2 (with phase shift adjust)|
|CLKOS3|出力|Secondary PLL output clock3 (with phase shift adjust)|
|LOCK|出力|PLL LOCK, asynchronous signal. Active high indicates PLL is locked to input and feedback signals.|
|DPHSRC|出力|Dynamic Phase source – ports or WISHBONE is active|
|STDBY|入力|Standby signal to power down the PLL|
|RST|入力|PLL reset without resetting the M-divider. Active high reset.|
|RESETM|入力|PLL reset - includes resetting the M-divider. Active high reset.|
|RESETC|入力|Reset for CLKOS2 output divider only. Active high reset.|
|RESETD|入力|Reset for CLKOS3 output divider only. Active high reset.|
|ENCLKOP|入力|Enable PLL output CLKOP|
|ENCLKOS|入力|Enable PLL output CLKOS when port is active|
|ENCLKOS2|入力|Enable PLL output CLKOS2 when port is active|
|ENCLKOS3|入力|Enable PLL output CLKOS3 when port is active|
|PLLCLK|入力|PLL data bus clock input signal|
|PLLRST|入力|PLL data bus reset. This resets only the data bus not any register values.|
|PLLSTB|入力|PLL data bus strobe signal|
|PLLWE|入力|PLL data bus write enable signal|
|PLLADDR [4:0]|入力|PLL data bus address|
|PLLDATI [7:0]|入力|PLL data bus data input|
|PLLDATO [7:0]|出力|PLL data bus data output|
|PLLACK|出力|PLL data bus acknowledge signal|

HandBook2-9

#clear

*** Dynamic Clock Mux(DCMA) [#o5655a54]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-dV9lP2VtKiU/Tq3D0jGUkgI/AAAAAAAABSM/V2YkeKA2I4M/s144/DCMA.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/9cAW9nlX3Ji-WlJaQmsitNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

プライマリクロック信号をダイナミックに切り替え、出力をまた別のプライマリクロックに接続します。

|信号名|方向||h
|CLK0|入力|クロック入力0|
|CLK1|入力|クロック入力1|
|SEL|入力|クロック選択、0:CLK0、1:CLK1|
|DCMOUT|出力|クロック出力|

インスタンス化するには、以下のように信号を接続します。

 DCMA I1 (
   .CLK0(CLK0);
   .CLK1(CLK1);
   .SEL (SEL);
   .DCMOUT(DCMOUT)
 );

*** Dynamic Clock Control(DCCA) [#b8a9f092]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-xBSVQcKHXXI/Tq3D0t8YtRI/AAAAAAAABSM/KiCKt94CQl0/s144/DCCA.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/oeVoF_M8_0ko8foRpi3fN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

プライマリクロック信号をディセーブルします。モジュールの動作を停止させ、低消費電力化できます。

*** ECLKBRIDGECS [#w4ae026a]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dKSVqzrFdxQ/Tq3D33iy4bI/AAAAAAAABSM/iitg-vLJNYY/s144/ECLKBRIDGECS.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/MRRFI2UBIuuageyjevmrktMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

*** Edge Clock Synchronization (ECLKSYNCA) [#w173bc71]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-OwMwfg2WHWI/Tq3D1xluQaI/AAAAAAAABSM/fs0HnnUa6EU/s144/ECLKSYNCA.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/mPZo0vC6F8ck5R84cV-3p9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

*** Clock Dividers (CLKDIVC) [#e121016a]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-OpUgpoq701w/Tq3D0mlqoYI/AAAAAAAABSM/FHjxYmBz-Uo/s144/CLKDIVC.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/SRbh4jzh49AYeBHDgEKEmtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

** Power Controller [#u7ef31d3]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-iNIETo2hWvg/Tpgot3M_V1I/AAAAAAAAAqU/mhNS29lI4wU/s288/Power_Controller.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/iwZrA3_PeZIbZrg9W4x38tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- 消費電力の見積もりと管理
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1198.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjEzM2NlMzAtYjFlYi00YjhlLWJjNTctZTMwOGZmYmUzM2E5&hl=ja]]
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1198JP_01p1b.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjE5OTcwYTMtYmU4OS00YzUxLTljNDYtOTJhZWIwZjI4NDY1&hl=ja]]

#clear

** Power Guard [#bdc386fa]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-Z3AT8sCJ7QM/Tpgot4BhAcI/AAAAAAAAAqY/iDjlRU-wWok/s288/Power_Guard.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/tvCOlVoSTqSxFd1pG2waLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- 消費電力の見積もりと管理
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1198.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjEzM2NlMzAtYjFlYi00YjhlLWJjNTctZTMwOGZmYmUzM2E5&hl=ja]]
--&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1198JP_01p1b.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MjE5OTcwYTMtYmU4OS00YzUxLTljNDYtOTJhZWIwZjI4NDY1&hl=ja]]

#clear

** Adder [#o90650a1]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-iPG0AjChZXA/TpgontbYf2I/AAAAAAAAAqM/BL9DvYqpSgM/s288/Adder.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/GdG8rb4bSF6cdyjbiv5h7tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||34(32bit)||

#clear

** Adder_Subtractor [#y7b25016]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-r9Z7HYHM8gI/TpgonvjosMI/AAAAAAAAAns/lyjKxQSJREk/s288/Adder_Subtractor.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/GQBx6vxV2DEh0ChbaYkuS9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||34(32bit)||

#clear

** Comparator [#me7a585e]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-SaMhJNuHdIY/TpgonvuZokI/AAAAAAAAAno/R5b9SAec36o/s288/Comparator.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/X_0qqjQO7_KY2lzUQy7PHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||34(32bit)||

#clear

** Complex_Multiplier [#zc9a2ecc]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-sfceZr4EghA/TpgonxiJUJI/AAAAAAAAAn0/lzI9U79W6o4/s288/Complex_Multiplier.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mii09ou7ExNxQy3EjbbYvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||3931(32bit)|518(32bit)|

#clear

** Convert [#i8df3700]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-6yIYw8W52nE/TpgooCB0o4I/AAAAAAAAAn4/K8kxjtZGfsk/s288/Convert.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/IFWHUFEEuFJdUlhtyHZZ6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||||

#clear

** Counter [#n2f6d051]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-9nDnASWlmxM/TpgooY1flII/AAAAAAAAAoA/poIUzdVdlDA/s288/Counter.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/KLxujsWFZo4roq9YvN5sZtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||34(32bit)|32(32bit)|

#clear

** FFT_Butterfly [#f1dc0b55]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-pkC4YGKOs3I/TpgoqQQsvTI/AAAAAAAAAo0/sFUB55otLLY/s288/FFT_Butterfly.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/fB5RUZeoOLIN8Gwqopy15tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||4199(32bit)|448(32bit)|

#clear

** LFSR [#f93d9471]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-LuWvFCg-YEw/TpgosCXKaGI/AAAAAAAAAps/5OZiwFjF2KU/s288/LFSR.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/_BtmgvJiq5jN406B7a87dtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||1(32bit)|32(32bit)|

#clear

** Mult_Add_Sub [#pedb7947]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-O2IvW9RIel0/TpgosTkSSDI/AAAAAAAAApo/dIUrMa3D-DY/s288/Mult_Add_Sub.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/2pxrqH1nKnIevU0mtBXT1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||2338(32bit)|321(32bit)|

#clear

** Mult_Add_Sub_Sum [#m28132da]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-RPdUO90fUdU/Tpgosv2wZyI/AAAAAAAAAp0/EY28sSWubPo/s288/Mult_Add_Sub_Sum.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/9cbQUHxJxE7rp8Lz3KUTPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||4744(32bit)|578(32bit)|

#clear

** Multiplier [#s1122bca]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-OvfjKgTZ94M/TpgosjX1qrI/AAAAAAAAAp4/naXO7EqMpdg/s288/Multiplier.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/b8ZguRbbu4rU9kk4uDB9GNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||1136(32bit)|297(32bit)|

#clear

** Multiply_Accumulate [#h9a5d604]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-uLlVNiNO2PA/TpgotKYeWQI/AAAAAAAAAqI/njJI_8kUCJI/s288/Multiply_Accumulate.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/rG0kHtK-ookWTZXNzjdP3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||1298(32bit)|315(32bit)|

#clear

** Sin-Cos_Table [#nb3970c4]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-2Lb8qVvk10w/Tpgowx13RYI/AAAAAAAAArQ/lQJmlyxXzrU/s288/Sin-Cos_Table.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/r0VjTDMmm7LuGpAaabPUvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||102(8bit)|43(8bit)|

#clear

** Subtractor [#y619d434]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-Y6h28EFgS4Q/TpgoxWNqtzI/AAAAAAAAArc/avMfdy1BTe0/s288/Subtractor.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/4cULQPgThbuPQJ5NEkucB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

||34(32bit)||

#clear

** Distributed_DPRAM [#i2d85430]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-KlDYEBYyiKg/Tpgoo8-evAI/AAAAAAAAAoQ/zzfXfWkWEak/s288/Distributed_DPRAM.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/LsPrI-8d8PWxScZ7f6T3PdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法

&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

#clear

** Distributed_ROM [#f61fa0b4]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-Sw4HVLNpIN4/TpgopcY82UI/AAAAAAAAAoY/ZjLUJqdxiwM/s288/Distributed_ROM.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/gTXKUEzeVeTlwl19ZEeB6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

#clear

** Distributed_SPRAM [#j4638a69]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-WGdt281Fc4w/TpgopZZLxJI/AAAAAAAAAoc/Imzk9X-4Il8/s288/Distributed_SPRAM.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/b_RdQUtK5UYA1Wi0sWC6TNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

#clear

** RAM_DP [#ua6c228b]

[[&ref(https://lh6.googleusercontent.com/-HGqRo1C2Sow/TpgoutSLKSI/AAAAAAAAAqk/QVCHu-lRuDU/s288/RAM_DP.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/llgDtmkGOMvxhqobOLcBRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

リセット信号は、アクティブHIGHです。

#clear

** RAM_DP_TRUE [#pbd5b2ad]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-qL-UmGLzO2s/Tpgou1ogdOI/AAAAAAAAAqo/wFz_aSUPQdM/s288/RAM_DP_TRUE.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/AuAPoWCpoJS5Wd9rPeeY6dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

リセット信号は、アクティブHIGHです。

#clear

** RAM_DQ [#ic1105e8]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-mzt_GhZc4CU/TpgovMevjKI/AAAAAAAAArs/cxukJCSTXVw/s288/RAM_DQ.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/9B-nhoZwIYXnDy-uoi5PoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

リセット信号は、アクティブHIGHです。

#clear

** ROM [#h19acf09]

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-NxCwk-EAa7w/TpgovTgNFiI/AAAAAAAAAqw/iO29A_ggjg8/s288/ROM.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/JUgf7jKDy2VuCSvVMFdIodMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

リセット信号は、アクティブHIGHです。

#clear

** FIFO_DC [#i72a74c2]

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-eqzcMBstbLA/Tpgoqc4jNAI/AAAAAAAAApY/BJ9Q8Am4NfU/s288/FIFO_DC.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/9Toh-11VHBvv9RM3xpyMUtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

リセット信号は、アクティブHIGHです。

#clear

** RAM_Based_Shift_register [#j07677d7]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-M9HU4y8dNZ0/TpgoudjOxxI/AAAAAAAAAqg/QCIVV7xP1Mg/s288/RAM_Based_Shift_Register.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/WNf1TSvUlW4nEYqdLT8widMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

- メモリ使用方法 &ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1201.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTE4ZTBiMjktZmM1ZC00OGYwLWE3MTgtZGMwNmJmYmM4YmEw&hl=ja]]

リセット信号は、アクティブHIGHです。

#clear

* EBR [#da0b1f03]

MachXO2にはEBR(Embedded Block RAM)メモリが搭載されています。デバイスによって、以下の搭載量の違いがあります。

|XO2-256|XO2-640|XO2-640U|XO2-1200|XO2-1200U|XO2-2000|XO2-2000U|XO2-4000|XO2-7000|h
|0|2|7|7|8|8|10|10|26|

単位はブロックで、1ブロックあたり9Kビットです。このため、メモリは以下の組み合わせで無駄なく使うことができます。

|Single Port|8192×1&br;4096×2&br;2048×4&br;1024×9|
|True Dual Port|8192×1&br;4096×2&br;2048×4&br;1024×9|
|Pseduo Dual Port|8192×1&br;4096×2&br;2048×4&br;1024×9&br;512×18|
|FIFO|8192×1&br;4096×2&br;2048×4&br;1024×9&br;512×18|

たとえば、XO2-1200デバイス(7ブロック)で10ビットメモリを構成しようとすると、3,072段までしか構成できません。何とかして9ビットに収めれば7,168段まで構成することができます。

実際の必要EBR数は、[[IPexpress>Lattice Diamond/IPexpress]]構成画面で以下のように表示されます。

[[&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-SnHAvA1lqJQ/TlF8w3b2-UI/AAAAAAAAAeA/pcUZVwGFr4I/s244/EBR.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/QC1f71Ai13wT6ReGPTzJSVyOCyJnhE7hib1O-2nXYjY?feat=directlink]]

* オンチップオシレータ(OSCH) [#bae2987d]

[[&ref(https://lh4.googleusercontent.com/-UqTej_dmIns/TptLiRSPjmI/AAAAAAAAAtk/JSCMW62J41k/s144/OSCH.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/ifWVaBvASZjxnHkOnHmjc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

MachXO2には、2.08MHzから133MHzまで設定可能なオンチップオシレータが搭載されています。

この機能を使うには、ソース内で「OSCH」モジュールをインプリメントする必要があります。

詳しくは、テクニカルノート(&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink);[[TN1199:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MTMzNWU2OWUtMzg1OC00MDhlLWFjNWYtYjRhODBiMDJjZjU1&hl=ja]]27ページ)を参照してください。

[[OSCHのシミュレーション>MachXO2/OSCHのシミュレーション]]で使用方法を示します。

* 専用ピン(TQFP144) [#y7ed75ef]

[[町田の大判]]で採用しているLCMXO2-1200HC-5TG144Cを例にとり、考慮しなければならない専用ピンを示します。

** 電源 [#e5b0ff93]

以下に示すのは電源ピンで、電源供給以外には利用できません。

|信号名|信号名|h
|VCC|36,72,108,144|
|VCCIO0|118,123,135|
|VCCIO1|79,88,102|
|VCCIO2|37,51,56|
|VCCIO3|7,16,30|
|GND|8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134|

VCCはFPGAコアの電源、VCCIOはI/Oバッファの電源です。

VCCの電圧は決められていますが、VCCIOはI/Oバンクごとに異なる電圧に設定することができます。

- VCC電源は[[HandBook]]3-1ページ「MachXO2 Family Data Sheet DC and Switching Characteristics」に記述されています。&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[HB1010.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmMwYTUxZjctN2M5Mi00ZjYxLTg4ZGQtMDM2NzhmNjk1N2Rm&hl=ja]]
- I/O電源は[[HandBook]]10-1ページ「MachXO2 sysIO Usage Guide」に記述されています。&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[HB1010.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmMwYTUxZjctN2M5Mi00ZjYxLTg4ZGQtMDM2NzhmNjk1N2Rm&hl=ja]]

** JTAG [#w3fc0919]

以下に示すのはJTAGピンで、デバイスのコンフィグレーション(プログラム書き込み)に利用します。

デバイスによっては汎用I/Oピンとして利用できますが、JTAG専用としたほうがいいです。

|ピン番号|信号名|h
|TMS|130|
|TCK|131|
|TDI|136|
|TDO|137|
|JTAGENB|120|

TCKピンは4.7kΩでプルダウンすることが推奨されています。

[[MachXO2]]には「JTAGENB」ピンがあり、上記4つのJTAGピンを利用するためにはプルアップする必要があります。反対に、プルダウンすると、汎用I/Oになります。

ただし、汎用I/Oとして利用するためには、以下の違いを考慮する必要があります。

- 内部コンフィグレーション中の挙動が他ピンと異なる
- 入出力方向が固定されている

そしてそもそもコンフィグレーションできなくなるので、JTAG専用ピンとして利用することが望ましいと考えます。

- JTAGピンに関する詳細は[[HandBook]]14-7ページ「ispJTAG Pins」に記述されています。&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[HB1010.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmMwYTUxZjctN2M5Mi00ZjYxLTg4ZGQtMDM2NzhmNjk1N2Rm&hl=ja]]

** コンフィグピン [#ref8c3ea]

以下に示すのはコンフィグピンで、JTAGピン同様、デバイスのコンフィグレーションに利用します。

こちらも、汎用I/Oとして利用することは避けたほうがいいです。

|ピン番号|信号名|h
|40|CSSPIN|
|44|MCLK/CCLK|
|45|SO/SPISO|
|70|SN|
|71|SI/SISPI|
|109|DONE|
|110|INITN|
|119|PROGRAMN|

汎用I/Oとして利用することもできますが、JTAGピンの問題と同様に、違いがあります。

ECP3、XP2では、専用ピンになっており、ユーザが使うことはできません。つまり、これらも混同を避けるために、専用ピンとして利用または無接続にすることが望ましいと考えます。

- コンフィグピンに関する詳細は[[HandBook]]14-5ページ「sysCONFIG Pins」に記述されています。&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[HB1010.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmMwYTUxZjctN2M5Mi00ZjYxLTg4ZGQtMDM2NzhmNjk1N2Rm&hl=ja]]

** クロック入力 [#r2a7f3d5]

多くの場合、クロック入力は汎用I/Oとして利用できます。

ただし、内部PLL等と利用する場合、グローバルクロックを利用する場合にはクロックピンからクロックを供給する必要があります。

[[&ref(https://lh5.googleusercontent.com/-2gEnNkAb6Ng/Tpgou1dZZrI/AAAAAAAAAr0/gwXoJHPbmqo/s288/pll_block_diagram.png,nolink);:https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vln4llWZEu1oxhKGmKlRo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

|ピン番号|信号名|h
|1|L_GPLLT_FB|
|2|L_GPLLC_FB|
|3|L_GPLLT_IN|
|4|L_GPLLC_IN|
|5|PCLKT3_2|
|6|PCLKC3_2|
|19|PCLKT3_1|
|20|PCLKC3_1|
|27|PCLKT3_0|
|28|PCLKC3_0|
|49|PCLKT2_0|
|50|PCLKC2_0|
|55|PCLKT2_1|
|56|PCLKC2_1|
|91|PCLKC1_0|
|92|PCLKT1_0|
|125|SDA/PCLKC0_0|
|126|SCL/PCLKT0_0|
|127|PCLKC0_1|
|128|PCLKT0_1|

#clear

すべてのクロックピンは、差動入力を受けるために「T」と「C」があります。

- クロックピンに関する詳細は[[HandBook]]13-1ページ「MachXO2 sysCLOCK PLL Design and Usage Guide」に記述されています。&ref(https://lh3.googleusercontent.com/-dElnrYF0dCo/TkWn7XHQH7I/AAAAAAAAAWQ/MqIVi5qO3FU/icon_pdf.gif,nolink); [[HB1010.pdf:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8WoyUoYZey5MmMwYTUxZjctN2M5Mi00ZjYxLTg4ZGQtMDM2NzhmNjk1N2Rm&hl=ja]]

** N.C.[#dfc84f29]

|ピン番号|信号名|h
|N.C.|15,17,31,63,87,89,103,129|

N.C.ピンは無接続にします。

同じシリーズ、パッケージのデバイスでも、N.C.ピンのありなしに違いがあるので注意が必要です。

具体的には、今回取り上げている「1200」品と同じパッケージの「2000」品では、4点I/O数が増えています。

その違いの多くはN.C.ピンのありなしで、例えば「2000」品で設計、試作し、容量のダウングレードでそのまま「1200」品を試そうとしても、使いたいI/Oが「1200」品でN.C.になっていた場合、そのまま置き換えることができなくなってしまいます。

互換性を考えるとき、この配慮が必要です。

* Package View [#f0695bb7]

** LCMXO2-1200HC-TQFP144 [#u9ec8a5c]

[[https://lh6.googleusercontent.com/-49mnRTrl7mI/TpBCcl572hI/AAAAAAAAAj4/uOAJxP-3_Vs/s288/LCMXO2-1200HC-TQFP144.png:https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZUxUbNCuy_ColBlIPL62yNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink]]

* 関連情報 [#z99b069b]

- [[町田の大判rev0]]
- [[スライス構造の比較]]

* この記事は役に立ちましたか? [#l7e07939]

#vote(役に立った[219],役に立たなかった[2],コレジャナイ![0])
#vote(役に立った[220],役に立たなかった[2],コレジャナイ![0])

#comment_kcaptcha

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS